Projekte shkencore

Agni Dika është pjesmarrës në 7 projekte shkencore, ku përveç profesorëve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, si dhe profesorëve dhe ekspertëve të ndryshëm nga Kosova, janë përfshirë edhe profesor dhe ekspert nga universitete dhe institucione shkencore europiane. Në vijim është dhënë lista e projekteve në fjalë:

  • InWaterSense: Intelligent Wireless Sensor Networks for Monitoring Surface Water Qualit.EU IPA Funding Scheme. Sep 2012 - Feb 2014.
  • ICT-KOSEU: Supporting Dialogue and Cooperation between Europe and Kosovo in Collaborative ICT R&D. Project leader at University of Prishtina. EU FP7 Programme. Jan 2012 – Dec 2013.
  • Tourist Tour Planning and Social Network Analysis.Grant kërkimor i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Kosovës. Janar 2012 - Dhjetor 2012.
  • Automatic convertion in speech of written Albanian texts. Grant kërkimor i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Kosovës. Janar 2012 - Dhjetor 2012.
  • Academic Exchange for Progress (AEP). ERD funding, Norway. Feb 2012 – Jan 2015.
  • Linnaeus-Palme Programme Funding. Sweden. Jun 2012 - Sep 2013.
  • Computer Science Master Study Program at University of Prishtina. EU Tempus Programme, in cooperation with Univeristé de La Rochelle, France and Institute of Technology Carlow, Ireland. Sep 2005 - Dec 2009.