Libra dhe dispenca universitare

 • Agni Dika. Programimi i Orientuar në Objekte. Libër universitar, f. 410. Universiteti i Europës Juglindore, Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, Tetovë, Maqedoni, 2005, 2008.  ISBN 9989-866-25-2. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/programimiobjekte
 • Agni Dika. Algoritmet, njohuri themelore, me programe në C++. Libër universitar, f. 290. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2002, 2004, 2007. ISBN 9951-8604-0-0. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/algoritmetCpp
 • Agni Dika. Listat e Lidhura. Dispencë për studentë të Kompjuterikës, f. 39. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2007. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/ListatLidhura
 • Agni Dika. Direktivat Paraprocesorike. Dispencë për studentë të Kompjuterikës, f. 43. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2007. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/Paraprocesori
 • Agni Dika. Templejte të Funkcioneve. Dispencë për studentë të Kompjuterikës, f. 27. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2007. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/Templejtet
 • Agni Dika. Microsoft Access. Libër universitar, f. 498. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2003, 2005, 2006. ISBN 9951-8604-1-9. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/microsoftaccess
 • Agni Dika. Bazat e Programimit në C++. Libër universitar, f. 401. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2004, 2005. ISBN 9951-00-039-8. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/programimiCpp
 • Agni Dika. Algoritmi, osnovni znaenja, so programi vo C++.  Book in Macedonian language, pp. 290. South East European University, Tetovo, Macedonia, 2005. ISBN 9989-866-19-8.
 • Agni Dika. Gjuha Programuese Pascal, Principet e Programimit. Libër universitar, f. 591. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 1998, 2003.
 • Agni Dika. Qarqet Kompjuterike Kombinuese. Libër universitar, f.463. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 1999, 2003. Mund të shkarkohet prej interneti përmes adresës: http://www.agnidika.net/qarqetkombinuese
 • Agni Dika. Algoritmet, Njohuri Themelore, me Programe në Pascal. Libër universitar, f.290. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 1998, 2002.
 • Agni Dika. Gjuha Programuese Pascal, Procedurat dhe Funkcionet. Libër universitar, f. 392. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 1996. Ribotim në Universitetin e Tetovës, 1997.
 • Agni Dika. Programimi me Kompjuter në Gjuhën Fortran IV, Përmbledhje Detyrash të Zgjidhura. Libër universitar, f. 292. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Teknik, Prishtinë, Kosovë, 1983, 1984.
 • Agni Dika. Teknika Digjitale. Dispencë për studentë të Kompjuterikës, f. 192. Fakulteti Teknik, Dega e Elektroteknikës, Prishtinë, Kosovë, 1984.