Publikime në revista shkencore

 • Agni Dika, Adnan Maxhuni, Avni Rexhepi. The Principles of Designing of Algorithm for Speech Synthesis From Texts Written in Albanian Language. International Journal of Computer Sciences Issues. IJCSI Press Country, Mauritius, 2012.
 • Agni Dika, Visar Shehu. Shfrytëzimi i Vizionit Kompjuterik Gjatë Kategorizimit Automatik të Objekteve. Studime 18/2011, faqe 245 - 252. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Kosovë, 2012. ISBN KUD 811.18-26.
 • Blerim Rexha, Valon Raça, Agni Dika. Enhancement of String Matching Queries on Albanian Names for Kosovo Civil Registry. International Journal of Computers and Communications, pp. 26 - 34. The World Scientific and Engineering Academy and Society,United Kingdom, 2012.
 • Isak Shabani, Betim Cico, Agni Dika. Solving Problems in Software Applications Through Data Synchronization in Case of Absence of the Network. International Journal of Computer Sciences Issues, Volume 9, Issue 1, No 3. Paper-2012-9-1-1428_3. IJCSI Press Country, Mauritius, 2012.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Challenges of Implementing the Ethics through the use of Information Technologies in the University. In Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 15, pp. 1110-1114. ELSEVIER, Istanbul, Turkey, 2011. ISBN 1877-0428.
 • Isak Shabani, Agni Dika, Lule Ahmedi, Betim Çiço. Algorithm for Synchronization of Data in Electronic Student Management System at University of Prishtina. Buletini i Punimeve Shkencore, f. 55 - 66. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, Kosovë, 2011. ISBN KUD 621.3 004.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. A Survey on Online Tourist Trip Planning Systems. International Journal of Arts & Sciences, pp. 13 - 26. Doolar Lane, Mahebourg, Mauritius, 2011. ISBN 1944-6934.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. Solving Touristic Trip Planning Problem by Using Taboo Search Approach. International Journal of Computer Sciences Issues, Volume 8, Issue 5: Paper IJCSI-2011-8-5-250, pp. 139 - 149. IJCSI Press Country, Mauritius, 2011. ISBN ISSN 1694-0814.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. A survey on Online Tourist Trip Planning Systems. Conference of the International Journal of Arts and Sciences. International Journal of Arts and Sciences, Gottenheim, Germany, 2011.
 • Kadri Sylejmani, Atdhe Muhaxhiri, Agni Dika, Florent Ahmedi. An Online e-Learning System for Driver’s License Test. In International Journal of Arts & Sciences Conference. IJAS 2011, Prague, Czech Republic, 2011.
 • Orce Simov, Agni Dika, Biljana Percinkova. Computer Application for Simulation of Gene Regulatory Networks. In International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 10, No. 8, pp. 193 -198. IJCSNS 2010,   Seoul, South Korea, 2010. ISBN ISSN 1738-7906.
 • Kadri Sylejmani, Agni Dika. A Taboo Search Algorithm for Touristic Trip Planning. Workshop of The Journal of Information Technology and Tourism – JITT. International Federation for IT and Travel & Tourism – IFITT, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland, 2010.
 • Mentor Hamiti, Agni Dika. Learning Opportunities Through Generating Speech From Written Texts. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 2, Issue 2, pp. 4319-4324. ELSEVIER, Istanbul, Turkey, 2/2010. ISBN 1877-0428.
 • Mentor Hamiti, Visar Shehu, Agni Dika. Automatic Syllable Identification for the Albanian Language. In SEEU Review, Vol. 5, Number 2, pp. 171-190. SEE University, Tetovo, Macedonia, 2010. ISBN 1409-7001.
 • Agni Dika, Mentor Hamiti. Algoritmet për gjenerim të të folurit shqip përmes kompjuterit. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Studime 16-17, f. 249 - 264. Prishtinë, Kosovë, 2010. ISBN KUD 908 (496.51).
 • Agni Dika. Frekuenca e fjalëve në gjuhën shqipe. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Studime 15, faqe. 251 - 268. Prishtinë, Kosovë, 2008. ISBN KUD 908 (496.51).
 • Agni Dika. Comparison of Frequency Distributions of Graphemes in Albanian and English Texts. A Periodical for Society, Science and Culture, Vol. V, No. 8, pp. 173 - 180. Forum for Society, Science and Culture UNIVERSITAS, Tetovo, Macedonia, 2006. ISBN 1727-0138.
 • Agni Dika. Distribucioni i frekuencave të shkronjave dhe grafemeve në tekstet e shkruara shqip. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Studime 13, faqe 269 - 287. Prishtinë, Kosovë, 2006. ISBN KUD 908 (496.51).
 • Shyqri Kelmendi, Agni Dika, Izet Zeqiri. Improvement of Computer Controled Flotation Process. Professional and Scientific Journal for Theory and Practice "Teknika", Vol. I, No. 2, pp. 35 - 44. University of Prishtina, High Technical School, Ferizaj, Kosovo, 2003.
 • Agni Dika. Kodi optimal për alfabetin e gjuhës Shqipe. Përmbledhje Punimesh Nr. 3, faqe 241 - 247. Fakulteti Teknik, Prishtinë, Kosovë, 1985.
 • Agni Dika. Projektimi i Qarqeve Digjitale me Ndihmën e Kompjuterit. Përmbledhje Punimesh Nr. 3, faqe 115 - 123. Fakulteti Teknik, Prishtinë, Kosovë, 1985.
 • Besnik Kastrati, Agni Dika. Analiza e Rrjetave Elektrike me Metodën e Numrave Struktural. Përmbledhje Punimesh Nr. 1, faqe 273 - 281. Fakulteti Teknik, Prishtinë, Kosovë, 1980.
 • Agni Dika. Procedures for Transformation of Addresses in the Memory with Hierarchical Organization. Master Thesis, pp. 1-115. University of Zagreb, Electrotechnical Faculty, Zagreb, Croatia, 1979.